Školní řád

Obsah

1/ Úvod

Ředitelka MŠ Na Zámečku 10 vydává Školní řád na základě § 30 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a vyhlášky č. 43/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Tento řád je interním předpisem MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10. MŠ Na Zámečku 10 je 7-ti třídní MŠ /6 běžných tříd + 1 třída – logopedická třída – pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 1 třída MŠ je umístěna v odloučeném pracovišti MŠ na ulici Zámecká 11.

MŠ pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Respektujeme dítě jako partnera, hravou formou dítě připravujeme na vstup do školy, dětem s odloženou docházkou vypracujeme individuální plány na základě závěrů z pedag. psycholog. poradny.

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,podílí se na jeho tělesném, rozumovém a citovém rozvoji, na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Program je zaměřen na dítě tak, aby proces výchovy a vzdělávání odpovídal úrovni věku dítěte, jeho individ. potřebám a zájmům.

Ped. pracovnice pracují s dětmi dle Školního vzdělávacího programu s názvem SKLÁDÁM MOZAIKU a dle třídních plánů jednotlivých oddělení/součást informací na nástěnkách pro rodiče v jednotlivých odděleních/.

2/ Přijímání dětí

Do MŠ se dle vyhlášky č.14/2005 Sb. §1 o předškol. vzdělávání a zákona č. 561/2004 Sb. přijímají děti zpravidla ve věku od 3 let do 6 let /postupuje se dle kriterií ve Vnitřní směrnici  k přijímání dětí do MŠ/.

Zápis se provádí na jaře- po dohodě se zřizovatelem – vyhlášením. Nutnou náležitostí je Přihláška  dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Po ukončení zápisu/ zpravidla do 30 dnů/ rodiče obdrží Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Dítě může být přijato i v průběhu roku /při nástupu rodičů do zaměstnání, při přistěhování/ a to v případě, jestliže není naplněna kapacita MŠ. Rodiče jsou povinni poskytnout MŠ informace nutné k řádné evidenci dítěte.

Po přijetí dítěte stanoví ředitelka po dohodě se zákon. zástupcem délku jeho docházky do MŠ, před nástupem  lze dohodnout s rodiči adaptační režim.

Třídy jsou smíšené, děti předškolního věku v samostatných třídách, logoped. třída se naplňuje dle potřeb dětí a jejich zákonných zástupců a ve spolupráci s klinickým logopedem.

3/ Ukončení docházky dítěte

Skutečnost, kdy rodiče mají zájem ukončit docházku dítěte, je nutno podat písemně ředitelce MŠ.

4/ Odklady školní docházky

Případy, kdy je dětem navržen odklad školní docházky, se řeší individuálně /rodič-učitelka – v lednu/. V odůvodněných případech nejdéle však do 15.5. příslušného roku ve spolupráci s Pedag. psycholog. poradnou a lékařem. O udělení odkladu školní docházky rozhoduje ředitel příslušné ZŠ, kde bylo dítě zapsáno.

5/ Vnitřní režim MŠ

Provoz MŠ Na Zámečku /i odloučeného pracoviště/ je od 6,15 – 16,15 hod. V době od 6,15 – do 6,30 je otevřena třída Hvězdiček – modrá budova.Od 6,30 jsou otevřeny všechny vchody  budovy Mš a děti se již    scházejí společně v přízemních třídách, v pozdějších odpoledních hodinách se třídy opět spojují /neplatí pro odloučené pracoviště./ Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce, neposílat jej samotné od branky, hlavních dveří či ze šatny. Učitelky odpovídají za děti až od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají.
Omlouvání dětí – probíhá

6/ Bezpečnost a zdraví dětí

Dle §5. odst. 1 vyhlášky č.14/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, vykonává právnická osoba vykonávající činnost MŠ dohled nad dítětem od doby, kdy je pedag. pracovník převezme od zákon. zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedag. pracovník předá dítě zákonn. zástupci nebo jím pověřené osobě /MŠ nebude tolerovat, aby rodiče posílali děti samotné do MŠ/.

Zákon. zástupci v Evidenčním listu mohou pověřit i jiné osoby k vyzvedávání dětí.

Do MŠ přichází jen děti zdravé, rodiče jsou povinni oznámit při předání jakékoli změny zdravot. stavu či chování. Infekční nemoc dítěte hlaste neprodleně! Onemocní-li dítě v průběhu dne v MŠ, učitelka bezodkladně oznámí tuto skutečnost rodičům a ti jsou povinni v co nejkratší době si dítě vyzvednout, aby se nemoc nešířila mezi zdravé děti. Stane-li se úraz, škola je povinna zajistit dle závažnosti zranění ošetření dítěte a neprodleně informovat rodiče. Při vážném úrazu je okamžitě volána rychlá záchranná pomoc. Rodiče odpovídají za vhodnost a bezpečnost oblečení, obuvi svých dětí i při pobytu venku/v MŠ není dovoleno nosit přezůvky bez zpevněné paty/, ve vlastním zájmu označte věci svého dítěte.

Děti se scházejí do 8,20 hod – potom jsou budovy až do 11,30 hod z bezpečnostních důvodů uzamčeny, v odpoled. hodinách se uzamykají od 13,00 do 14,00 hod, potom jsou odemčeny. Jiný termín příchodu či odchodu lze dohodnout ve třídách.

Na pobyt venku /vycházka mimo areál MŠ/ jsou využívány bezpečnostní vesty pro děti a bezpečnostní terčíky na přecházení vozovky. Pobyt venku je každodenní/mimo dny ,kdy je teplota –10 C a nižší, za silného větru, deště či mimořádně nevhodných klimatických podmínek/.

MŠ spolupracuje se zdravot. pojišťovnou Metal-Aliance v projektu ZDRAVÁ ŠKOLKA

Cenné věci a hračky
MŠ nezodpovídá za cenné věci, které si děti přinesou z domova. Doporučujeme, aby nenosily zlaté řetízky, náušnice, přívěsky, neboť může dojít k jejich poškození, ztrátě nebo i poranění dítěte. Žádáme rodiče, aby si děti nepřinášely do MŠ hračky.

7/ Stravování

Dle § 4 odst.1 z.561/2004 Sb.se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy, strava je podávána 3x denně.

Z hygien. důvodů není možné si nosit stravu z domova /výjimku tvoří děti se závažným zdravotním problémem – dle potvrzení lékaře /např. diabetes, bezlepková dieta, …/ Školní stravovna nemá povinnost vařit dietní stravu. Ve vlastním zájmu nahlaste alergie u dětí – dle lékařské zprávy.

Stravné se platí bezhotovostně vždy k 15. v měsíci zpětně /v říjnu za září/. Ceny stravného jsou sděleny rodičům prostřednictvím nástěnek v šatnách. Cena stravného je závislá na výši cen potravin a může docházet k jejímu navýšení.

Během celého dne je dětem umožněn volný příjem tekutin – pitný režim.

1.den nemoci je možno si stravu v MŠ vyzvednout jen ve třídách /ne ve ŠJ/ do 11,45 hod /rodiče odpovídají za čistotu přinesených nádob na oběd, jídlo je určeno k okamžité spotřebě/

8/ Vybírání úplaty

V souladu s ustanovením §123 zákona č. 561/2004 Sb. a § 6 vyhlášky č. 14/2005 ředitelka stanoví výši úplaty, posoudí žádost o osvobození z placení úplaty nebo snížení úplaty.

Úplata je vybírána bezhotovostně, vždy k 15. v měsíci zpětně /v říjnu za září/

Stanovení úplaty u dětí s odloženou školní docházkou se řídí změnou ustanovení §123 odst. 2, kdy byl zákonem č. 472/2011 Sb. novelizován zákon č. 561/2004 Sb.

V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ (např. nové přijetí v průběhu školního roku, změna školy z důvodu přestěhování dítěte apod.) sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po jak dlohou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku MŠ.

Výše uvedené ustanovení § 123 odst. 2 se vztahuje na děti bez zdravotního postižení navštěvující MŠ zřizovanou státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Děti se zdravotním postižením (v smyslu § 16 odst. 2 školského zákona) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

Od 1.1.2011 na základě zákona č. 347/2010 v souvislosti s úspornými opatřeními je sociální příplatek poskytován jen rodinám hadicapovaným. O osvobození od platby úplaty v tomto případě je možno požádat jen na základě splněných podmínek tohoto zákona a to vždy písemně s doložením potřebných skutečností ředitelce školy /vždy k poslednímu dni v měsíci než proběhnou platby na žádaný měsíc/.

9/ Uzavření MŠ

Provoz  MŠ o prázdninách se střídá s MŠ Hálkova ulice /uzavření v červenci či srpnu/, je oznámeno 2 měsíce před uzavřením. V době vánočních prázdnin – jestliže není zájem o umístění dětí v tuto dobu, je MŠ taktéž uzavřena /po dohodě se zřizovatelem/.

Při jednodenních prázdninách /podzimní, jarní…/ je uzavřena MŠ Zámecká – děti mají možnost navštěvovat v tuto dobu MŠ Na Zámečku.

Při uzavření MŠ /doba hlavních prázdnin/ není vybírána úplata za vzdělávání – jde o plné osvobození od úplaty. V období, kdy je MŠ o hlavních prázdninách v provozu – docházející dítě – platí poměrnou část úplaty, odhlášené dítě – na základě žádosti rodičů – je osvobozeno od platby.

10/ Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců dětí:

Povinnosti zákonných zástupců:

Bezplatnost vzdělávání je umožněna dle zákona jen předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou.Zákon. zástupce dítěte může požádat ředitelku MŠ o osvobození od úplaty /dle § 6 odst. 3 vyhlášky č.14 /2005 Sb./ – jestliže pobírá sociální příspěvek

V MŠ je dovoleno pořizování videozáznamů, zvukových nahrávek či fotografování jen při akcích pořádaných pro rodiče/besídky, posezení s rodiči… /při záznamech ped. pracovnic pro účely školy /fotodokumentace/ či filmování za účelem prezentace školy /např. v kabelové televizi, pro tisk/.

11/ Závěrečná ustanovení

Účinnost: od 1.9.2015
Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ a rodičovskou veřejnost

Mohelnice dne 1.9.2015

ředitelka MŠ
Jana Pospíšilová