Podmínky přijetí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ stanovuje následující kriteria, dle kterých bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b/ zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí  pro mateřskou školu:

1./ Dosažení  6 let věku dítěte v období od 1.9.2018- do 31.8.2019  a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky      /dle § 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.,-školského zákona/. Dále se k předškolnímu vzdělávání  přednostně přijímají děti ve věku 5 let v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v Mohelnici. VZDĚLÁVÁNÍ TĚCHTO DĚTÍ JE OD 1. 9. 2017 POVINNÉ!

2./Nárok na přednostní přijetí mají  vždy děti nejstarší a poté děti,které před začátkem školního roku 2018 /2019 dosáhnou 3 let věku  /§34 odst.3 školského zákona-znění účinné od 1.9.2017/

3./ Trvalé bydliště v Mohelnici nebo v obcích ve správním obvodu města Mohelnice

4./ V MŠ se již vzdělává sourozenec

Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a umožňuje se rodičům doprovázet své děti pouze do jedné  MŠ

Všechny žádosti budou  posouzeny individuálně  a bude postupováno dle výše uvedených kritérií.

Mohelnice  25.4.2018           Jana  Pospíšilová, ředitelka MŠ