Podmínky přijetí

Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku  10

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ stanovuje následující kriteria, dle kterých bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b/ zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí  pro mateřskou školu:

1/ Dosažení  6 let věku dítěte v období od 1.9.2019- do 31.8.2020  a děti s povoleným odkladem povinné školní docházky /dle § 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.,-školského zákona/. Dále se k předškolnímu vzdělávání  přednostně přijímají děti ve věku 5 let v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v Mohelnici nebo v obcích ve správním obvodu města. Vzdělávání těchto dětí je od 1.9.2017 povinné! Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

2/Nárok na přednostní přijetí mají vždy děti nejstarší a poté děti, které před začátkem školního roku 2019/20 dosáhnou  3 let /§34 odst.3 školského zákona-znění účinné od 1.9.2018/

3/ Trvalé bydliště v Mohelnici nebo v obcích ve správním obvodu města Mohelnice.

4/ V MŠ se již vzdělává  sourozenec .Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a umožňuje se rodičům doprovázet své děti pouze do jedné MŠ.

Všechny žádosti budou  posouzeny individuálně  a bude postupováno dle výše uvedených kritérií.

 

Mohelnice  1. 4. 2019                                                     Jana  Pospíšilová, ředitelka MŠ