Podmínky přijetí

Mateřská škola Mohelnice, Na Zámečku  10

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka MŠ stanovuje následující kriteria, dle kterých bude postupovat při rozhodování  na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b/ zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí  překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí  pro mateřskou školu:

1/ Dosažení  6 let věku dítěte  a dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky  /dle § 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb.,-školského zákona/. Dále se k předškolnímu vzdělávání  přednostně přijímají děti ve věku 5 let v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Přijímány jsou děti, které mají trvalý pobyt v Mohelnici nebo v obcích ve správním obvodu města, které jsou vyčleněny jako spádové školské obvody. K těmto obcím patří Květín,Libivá, Podolí u Mohelnice, Křemačov, Řepová, Studená Loučka, Újezd u Mohelnice  a Líšnice a její část Vyšehorky. Vzdělávání těchto dětí je povinné!  Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením

2/Nárok na přednostní přijetí mají vždy děti nejstarší a poté děti, které před začátkem školního roku 2023/2024 dosáhnou 3 let /§34 odst.3 školského zákona-znění účinné od 1.9.2018/

3/ Trvalé bydliště v Mohelnici nebo v obcích ve spádovém obvodu města Mohelnice

4/ V MŠ se již vzdělává  sourozenec. Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a umožňuje se rodičům doprovázet své děti pouze do jedné  MŠ

Při přihlášení dětí současně do obou mohelnických MŠ žádáme rodiče, aby v přihlášce vyplnili, kterou školu upřednostňují  /aby bylo zřejmé, o kterou školu jeví zájem/

Všechny žádosti budou  posouzeny individuálně  a bude postupováno dle výše uvedených kritérií

 

Mohelnice  5.3.2023                                                     Jana  Pospíšilová, ředitelka MŠ