Školní vzdělávací program

Pro předškolní vzdělávání s názvem „Skládám mozaiku“

ŠVP vznikl jako výsledek spolupráce pedagogických pracovnic školy, vychází z analýzy podmínek MŠ. ŠVP MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10 je program závazný, který prochází aktualizací na základě evaluační činnosti.

MOTTO: „život dítěte je jako prázdný list papíru, na kterém každý kolemjdoucí zanechá svoji značku“

1, Charakteristika vzdělávacího programu:
Cílem školy je rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby v těchto oblastech: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní, environmentální. Podporovat u dětí získávání klíčových kompetencí, uvědomovat si sounáležitost s přírodou a lidmi. Prosazovat u dětí zdravý životní styl života (pohyb, strava…). Být školou otevřenou (spolupracovat s rodiči, veřejností…), udržet si vysokou kvalitu logopedické péče o odbornost pedagogů. Zkvalitňovat výchovně vzdělávací práci pedagogů, dbát na to, aby práce pedagogů byla pestrá, nápaditá a nestereotypní. Udržet si dobré jméno školy a pokračovat v dodržování zvyklostí a tradic školy.

Vytvářet takové prostředí, ve kterém budou děti prožívat pohodu, citovou, fyzickou i sociální. Cílem programu je nabízet dětem bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, prožitkové učení, kdy se děti učí tak, že konají, jednají a prožívají.

V rámci našeho školního programu dáváme prostor také pro rozvoj nadání a talentu dětí (kroužek angličtiny, pěvecký sbor, ). Individuálním přístupem kompenzujeme vývojová opoždění, problémy v některých oblastech (vady řeči).

Reakcí na vzniklé aktuální situace chceme uspokojovat zájmy a potřeby dětí, vést ke vzniku přátelství a kamarádství, které je základem pro budoucí partnerské vztahy. Vytvářet dobré vztahy mezi zaměstnanci MŠ, pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem, zvyšovat úroveň vybavení školy a zlepšovat prostředí školy.

Dlouhodobým a stále naplňovaným cílem je ŠKOLKA PLNÁ POHODY.

2, obsah vzdělávání
Obsah předškolního vzdělávání představuje hlavní prostředek vzdělávání v MŠ. Je strukturován do oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Jednotlivé oblasti jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým, k okolnímu světu. Oblastí je celkem 5:
Biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.

Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání, které jsou v RVP PV nazvány:

Školní vzdělávací program naší školy je nazván SKLÁDÁM MOZAIKU. Pomyslné střípky mozaiky se skládají tak dlouho, až je vytvořeno celé dílo. Společně vytvořená témata jsou rozpracovaná tak, aby zachycovala všechny oblasti vzdělávání.